^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Savivalda

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba - aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei. Savo veiklą organizuoja pagal mokyklos tarybos nuostatus.

Mokyklos tarybą  sudaro 15 narių: 5 (9-12 kl.) mokiniai, 5 mokytojai ir 5 tėvai. Į tarybą  mokinius renka mokinių parlamentas, mokytojus – mokytojų susirinkimas, tėvus – klasių tėvų atstovų susirinkimas (po 1 atstovą iš klasės  renka klasių tėvų susirinkimas).

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovai, visi mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, socialinis pedagogas, specialieji pedagogai, bibliotekos vedėjas, psichologas, logopedas.

Metodinė taryba

Metodinė taryba – mokyklos savivaldos institucija, organizuojanti pedagogų metodinę veiklą. Ją sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir metodikos grupių pirmininkai.

Metodinė taryba, 2020-2021 m. m.

 • Ramutė Staevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas – tarybos pirmininkė,
 • Vilma Rimvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė
 • Emilija Gedraitienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – narė,
 • Irina Dementjeva, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – narė,
 • Irmina Urbonienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė – narė,
 • Jūratė Gelžinienė, matematikos metodinės grupės pirmininkė – narė,
 • Daiva Stančiauskienė, gamtos ir IT mokslų metodinės grupės pirmininkė – narė,
 • Rimvydas Murauskas menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkas – narys,
 • Danutė Anciukevičienė, kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė – narė.

Mokinių parlamentas

Mokinių parlamentas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, veiklą organizuoja vadovaudamasi savo parengtais nuostatais, kuriuos tvirtina mokyklos taryba.

Vaiko gerovės komisija

Vilma Rimvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė,
Vilija Andrijauskienė, socialinė pedagogė – komisijos pirmininkės pavaduotoja,

Angelė Vabalienė, specialioji pedagogė ekspertė – narė,

Birutė Gilienė, vyresnioji specialioji pedagogė – narė,

Dainora Stanulionienė, mokytoja padėjėja – narė,

Rasa Kuodytė-Kazielienė, psichologė – narė,

Eglė Noreikienė, IVa klasės vadovė – narė,

Reda Ambrazaitienė, gimnazijos tarybos narė, rusų kalbos mokytoja metodininkė – narė,

Vilma Montvilaitė, matematikos mokytoja metodininkė – narė.

Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

 • Vilma Rimvydienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 • Aušra Gabrėnienė - Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Jovita Ivanauskienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Ona Liškauskienė - fizikos mokytoja metodininkė;
 • Eglė Noreikienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Rasa Paukštytė - vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Rasa Širmulienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė.
Straipsnių peržiūrėjimai
1563806