^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Ugdymas

kalendorius

 

 

2017-2018 m.m. kalendorius (švenčių, atostogų, pusmečių datos)

 

 

Informacija iš ugdymo plano 2017-2018 m.m.

Mokslo metų pradžia: 2017 m. rugsėjo 1 d.

Pusmečių trukmė:

 • I pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 19 d.
 • II pusmetis nuo sausio 22 d. iki mokslo metų pabaigos.

Ugdymo proceso trukmė: 36 savaitės I-III klasėms ir 33 savaitės IV klasėms.

Mokslo metų pabaiga: I-III klasėms birželio 15 d., IV klasėms - gegužės 25 d.

Atostogos:

 • Rudens nuo spalio 30 d. iki lapkričio 3 d.
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo gruodžio 27 d. iki sausio 3 d.
 • Žiemos nuo vasario 19 d. iki vasario 23 d.
 • Pavasario (Velykų) nuo balandžio 3 d. iki balandžio 6 d.
 • Vasaros atostogos nuo birželio 18 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

Pamokų laikas

 1. pamoka     8.00-8.45   (pertrauka 10 min.)
 2. pamoka     8.55-9.40   (pertrauka 10 min.)
 3. pamoka     9.50-10.35  (pertrauka 20 min.)
 4. pamoka   10.55-11.40  (pertrauka 20 min.)
 5. pamoka   12.00-12.45  (pertrauka 15 min.)
 6. pamoka   13.00-13.45  (pertrauka 10 min.)
 7. pamoka   13.55-14.40  (pertrauka 10 min.)
 8. pamoka   14.50-15.35  (pertrauka 10 min.)

 

Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai skirtos dienos:

 • 2017-09-01  - Mokslo ir žinių diena
 • 2017-10-27  - Gimnazijos vardadienio šventė
 • 2017-11-16  - Projektinė veikla (1 diena). Projekto pasirinkimas
 • 2017-12-05  - Žinių ir talentų diena
 • 2018-03-07  - Ugdymo karjerai diena
 • 2018-05-11  - Pažintinė kelionė siauruoju geležinkeliu į Anykščius „Miestelis prie Šventosios ir laisvės kovų keliu“
 • 2018-05-25  - Paskutinio skambučio šventė IV klasių mokiniams
 • 2018-06-13  - Projektinė veikla (2 diena)
 • 2018-06-14  - Projektinė veikla (3 diena). Projektų pristatymas
 • 2018-06-15  - Mokslo metų baigimo šventė I-III klasių mokiniams
 • 1-2 dienos skiriamos klasės vadovo pasirinktai edukacinei veiklai.

 

Vertinimas:

Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą: 10 - puikiai, 9 - labai gerai, 8 - gerai, 7 - pakankamai gerai, 6 - patenkinamai, 5 - pakankamai patenkinamai, 4 - silpnai, 3 - blogai, 2 - labai blogai,  1- nieko neatsakė, neatliko užduoties.

Kitų dalykų vertinimai:

 •   pasirenkamųjų dalykų žinios ir pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 •   dalykų modulių mokymosi pasiekimai vertinami „įskaity­ta“ arba „neįskaity­ta“;
 •   etikos, tikybos, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų mokymo(-si) pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 •   specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 •   kai mokinio pasiekimai nėra įvertinti: „neatestuota“.

Jei mokinys per pusmetį praleido 50% ir daugiau dalyko pamokų, laiko­mas neišėjęs mokymosi programos. Pagal dalykų mokytojų nustatytą atsiskaitymo tvarką, mokyto­jas gali jį neatestuoti ir skirti papildomus darbus, už kuriuos privaloma atsiskaityti.

Vertinimo metodus, kriterijus, formas mokytojai derina tarpusavyje, svarsto met­o­dikos grupėse, per pirmąsias mokslo metų pamokas aptaria su mokiniais, supažindina mokinių tė­vus per tėvų susirinkimus, atvirų durų dienas ir individualiai, kai tėvai kreipiasi.

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo organizavimo tvarka“, patvirtinta 2012 m. birželio 22 d. mokytojų tarybos posėdžio nutarimu (protokolas Nr. MT-5). 8 priedas.

 

Socialinė veikla:

Per mokslo metus jai skiriama ne mažiau kaip 5 pamokos (valandos). Mokinio atliktas veiklas ir jų trukmę socialinės veiklos apskaitos lape (formaword) įrašo klasės vadovas arba veiklą organizuojantis mokytojas.

Siūlomos veiklos I klasių mokiniams:

 • gimnazijos teritorijos tvarkymas;
 • kapinių tvarkymas;
 • dalyvavimas akcijoje „Darom“;
 • renginių organizavimas;
 • gerumo akcijos;
 • savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose;

Siūlomos veiklos II klasių mokiniams:

 • dalyvavimas miesto šventės eisenoje;
 • savanoriškas darbas gimnazijoje;
 • atstovavimas gimnazijai visuomeninėje veikloje ir kt.

 

Mokyklos mokinių ir mokinių tėvų bendradarbiavimas:

Pirminę informaciją apie ugdymą, ugdymo pažangą, lankomumą tėvams pateikia mokinys, vykdydamas sutartyje numatytus įsipareigojimus.

Mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie gimnazijoje organizuojamą ugdymo pro­cesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą, lankomumą, drausmę ir kt. informuoja klasės vadovas, mokytojai, administracija ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai (el. dienyne, telefonu, pokalbiu ir kt.) Vadovaujasi „Tėvų informavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2013 m. rugpjūčio 30 d. mokytojų tarybos posėdyje: 4 priedas.

 

 

Straipsnių peržiūrėjimai
945837