^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Ugdymas

pdf  2020 m. kalendorius 
pdf  2021 m. kalendorius

Informacija iš ugdymo plano 2020-2021 m.m.

Mokslo metų pradžia: 2020 m. rugsėjo 1 d.

Pusmečių trukmė:

 • I pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 29 d.
 • II pusmetis nuo vasario 1 d. iki mokslo metų pabaigos.

Mokslo metų pabaiga: I-III klasėms birželio 22 d., IV klasėms - gegužės 21 d.

Atostogos:

 • Rudens nuo spalio 26 d. iki spalio 30 d.
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo gruodžio 23 d. iki sausio 5 d.
 • Žiemos atostogos nuo vasario 15 d. iki vasario 19 d.
 • Pavasario (Velykų) atostogos nuo balandžio 6 d. iki balandžio 9 d.
 • Vasaros atostogos nuo birželio 23 d. iki rugpjūčio 31 d.

Pamokų laikas

 1. pamoka     8.00-8.45   (pertrauka 10 min.)
 2. pamoka     8.55-9.40   (pertrauka 15 min.)
 3. pamoka     9.55-10.40  (pertrauka 10 min.)
 4. pamoka   10.50-11.35  (pertrauka 25 min.)
 5. pamoka   12.00-12.45  (pertrauka 15 min.)
 6. pamoka   13.00-13.45  (pertrauka 15 min.)
 7. pamoka   14.00-14.45  (pertrauka 10 min.)
 8. pamoka   14.55-15.40 

 

Vertinimas:

Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą: 10 - puikiai, 9 - labai gerai, 8 - gerai, 7 - pakankamai gerai, 6 - patenkinamai, 5 - pakankamai patenkinamai, 4 - silpnai, 3 - blogai, 2 - labai blogai,  1- nieko neatsakė, neatliko užduoties.

Kitų dalykų vertinimai:

 •   pasirenkamųjų dalykų žinios ir pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 •   dalykų modulių mokymosi pasiekimai vertinami „įskaity­ta“ arba „neįskaity­ta“;
 •   etikos, tikybos, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų mokymo(-si) pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 •   specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 •   kai mokinio pasiekimai nėra įvertinti: „neatestuota“.

Jei mokinys per pusmetį praleido 50% ir daugiau dalyko pamokų, laiko­mas neišėjęs mokymosi programos. Pagal dalykų mokytojų nustatytą atsiskaitymo tvarką, mokyto­jas gali jį neatestuoti ir skirti papildomus darbus, už kuriuos privaloma atsiskaityti.

Vertinimo metodus, kriterijus, formas mokytojai derina tarpusavyje, svarsto met­o­dikos grupėse, per pirmąsias mokslo metų pamokas aptaria su mokiniais, supažindina mokinių tė­vus per tėvų susirinkimus, atvirų durų dienas ir individualiai, kai tėvai kreipiasi.

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo organizavimo tvarka“, patvirtinta 2018 m. rugsėjo 3 d. mokytojų tarybos posėdžio nutarimu įsak. Nr. V-64.

 

Socialinė veikla:

Per mokslo metus jai skiriama ne mažiau kaip 5 pamokos (valandos). Mokinio atliktas veiklas ir jų trukmę socialinės veiklos apskaitos lape (formaword) įrašo klasės vadovas arba veiklą organizuojantis mokytojas.

Siūlomos veiklos I klasių mokiniams:

 • gimnazijos teritorijos tvarkymas;
 • kapinių tvarkymas;
 • dalyvavimas akcijoje „Darom“;
 • renginių organizavimas;
 • gerumo akcijos;
 • savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose;

Siūlomos veiklos II klasių mokiniams:

 • dalyvavimas miesto šventės eisenoje;
 • savanoriškas darbas gimnazijoje;
 • atstovavimas gimnazijai visuomeninėje veikloje ir kt.

 

Mokyklos mokinių ir mokinių tėvų bendradarbiavimas:

Pirminę informaciją apie ugdymą, ugdymo pažangą, lankomumą tėvams pateikia mokinys, vykdydamas sutartyje numatytus įsipareigojimus.

Mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie gimnazijoje organizuojamą ugdymo pro­cesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą, lankomumą, drausmę ir kt. informuoja klasės vadovas, mokytojai, administracija ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai (el. dienyne, telefonu, pokalbiu ir kt.) Vadovaujasi „Tėvų informavimo tvarkos aprašu“.

 

 

Straipsnių peržiūrėjimai
1563798