^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Vidurinis ugdymas (III-IV kl.)

Pastabos individualaus ugdymo plano sudarymui:

 • Individualūs III-IV klasių mokinių ugdymo planai rengiami dviems metams, pagal patvirtintą prašymo formą.
 • Prašymo forma individualaus ugdymo plano sudarymui:new excel  2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m.
 • Sudarant individualų ugdymo planą konsultuoja: dalyko mokytojas, klasės vadovas, pavaduotoja ugdymui, karjeros ugdymo konsultantai, socialinė pedagogė, psichologė.

Būtina mokytis šiuos dalykus:

 •         Tikyba arba etika
 •         Lietuvių kalba ir literatūra
 •         Užsienio kalba (viena)
 •         Matematika
 •         Istorija arba geografija
 •         Vieną dalyką iš gamtos mokslų: biologija, fizika, chemija
 •         Vieną iš menų ar technologijų srities: dailė, muzika, teatras, šokis,  technologijos ar kt.
 •         Kūno kultūra: bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka

Dalykų kursai:

 • Bendrasis kursas B perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes.
 • Išplėstinis kursas A savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas.
 • Užsienio kalbų programa, pateikiama kursais, orientuotais į Europos sąjungos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius;
 • A1 ir A2 lygiai atitinka trečios užsienio kalbos mokėjimo lygį;
 • B1 – antros užsienio kalbos;
 • B2 – pirmos užsienio kalbos.

Dalykų ir pamokų skaičius:

 • Per dvejus metus (III-IV kl.) mokomųjų dalykų mažiausiai gali būti 8.
 • Kursų A ir B skaičius neribojamas, galima visus dalykus mokytis tik B kursu.
 • Galimas mažiausias savaitinių pamokų skaičius tiek trečioje tiek ketvirtoje klasėje - 28 pamokos.

Pasirenkamieji dalykų moduliai:

Dalykas Kursas Modulio pavadinimas
Lietuvių kalba ir literatūra B ir A Teksto kūrimas (III kl.)
Lietuvių kalba ir literatūra B ir A Sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymas (IV kl.)
Anglų kalba B2 Anglų kalbos įgūdžių tobulinimas
Matematika Bendrasis Matematikos pagrindai
Matematika Išplėstinis Matematikos uždavinių sprendimo praktikumas
Istorija Išplėstinis Istorijos šaltinių analizė
Biologija Išplėstinis Citologija
Biologija Išplėstinis Eksperimentinė biologija
Fizika Išplėstinis Eksperimentinių, kompleksinių fizikos uždavinių sprendimas
Chemija Išplėstinis Kompleksinis chemijos uždavinių sprendimas
Informacinės technologijos Išplėstinis Programavimas

 

2020-2022 m.m. laisvai pasirenkami dalykai:

 • Taikomoji ekonomika
 • Robotika
 • Biotechnologijos
 • Novatoriškas verslumas
 • Vokiečių verslo kalba
 • Anglų verslo kalba
 • Brandos darbas

 


Dokumentai individualaus ugdymo plano keitimui:

 

 • pdf Vidurinio ugdymo programos pasirinkto dalyko, dalyko kurso keitimo tvarka (14 priedas)
 • word Prašymo forma individualaus ugdymo plano keitimui.
 • pdf Kurso keitimo iš A į B kursą protokolas
 • pdf Kurso keitimo iš B į A kursą protokolas

 


 

Naudingos nuorodos:

 

Straipsnių peržiūrėjimai
1563817