Savivalda

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:
Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija (renkama dvejiems metams), atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei. Savo veiklą organizuoja pagal mokyklos tarybos nuostatus.

Mokyklos tarybą sudaro 13 narių: 4 (9-12 kl.) mokiniai, 4 mokytojai, 4 tėvai ir vienas vietos bendruomenės atstovas. Į tarybą mokinius renka mokinių parlamentas, mokytojus – mokytojų susirinkimas, tėvus – klasių tėvų atstovų susirinkimas (po 1 atstovą iš klasės renka klasių tėvų susirinkimas).

 

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – mokyklos savivaldos institucija (renkama dvejiems metams), skirta pedagogų (mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų) profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro 10 pedagogų (9 mokytojai ir 1 pagalbos mokiniui specialistas).

2021–2023 m. gimnazijos Mokytojų  tarybos sudėtis:

 • Eglė Noreikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
 • Reda Ambrazaitienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Zita Morkūnienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Vilma Montvilaitė, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Virginija Juknienė, biologijos mokytoja ekspertė,
 • Genovaitė Kulbienė, vyresnioji chemijos mokytoja,
 • Aušra Sučylienė, istorijos mokytoja metodininkė,
 • Ligita Dauderienė, vyresnioji muzikos mokytoja,
 • Danutė Anciukevičienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Birutė Gilienė, vyresnioji specialioji pedagogė.

Mokinių parlamentas (2021-2022)

Mokinių parlamentas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija (renkama dvejiems metams), kurią sudaro 13 narių. Veiklos tikslas – atstovauti moksleivių interesams, sprendžiant su moksleiviais susijusius klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą gimnazijoje ir už jos ribų. Parlamento nariai prisideda prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, siekia ugdyti gimnazijos mokinių pilietinį aktyvumą ir savarankiškumą, skatina bendradarbiavimą su rajono ugdymo įstaigomis partnerėmis, aukštosiomis mokyklomis ir socialiniais partneriais.

2021–2022 m. gimnazijos Mokinių parlamento sudėtis:

 • Samanta Baltrušaitytė
 • Gabija Deveikytė
 • Yva Finevičiūtė
 • Almeta Gelžinytė
 • Airidas Jurgelionis
 • Austėja Karaliūtė
 • Ugnė Kielaitė
 • Kamilė Kiškytė
 • Greta Labanauskaitė
 • Eva Marapolskaitė
 • Deimantė Musteikytė
 • Ugnė Ramaškaitė
 • Modesta Tiškevičiūtė

 

Klasės mokinių tėvų komitetas

Klasės mokinių tėvų komitetas – savivaldos institucija (renkama dvejiems metams), kurios tikslas – klasės veiklų organizavimas ir atstovavimas. Komitetą sudaro 3 nariai, išrenkami kiekvienos klasės tėvų susirinkime.

 

Metodinė taryba (2021-2022)
 • Metodinės tarybos pirmininkė – Jovita Ivanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  nariai:
 • Vilma Rimvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Emilija Gedraitienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;
 • Jūratė Gelžinienė, matematikos ir IT metodinės grupės pirmininkė;
 • Skirmantė Svetikienė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;
 • Irmina Urbonienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 • Virginija Juknienė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 • Ligita Dauderienė, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė;
 • Giedrė Kraujelienė, kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė.
Mokytojų metodinės grupės (2021–2022)
 • Lietuvių kalbos metodinė grupė (E.Gedraitienė  - pirmininkė, A.Balčikonienė, E.Noreikienė, D.Smalinskienė, N.Krivickienė)
 • Užsienio kalbų metodinė grupė (S.Svetikienė - pirmininkė, I.Dementjeva, J.Ivanauskienė, R.Širmulienė, R Kuchalskienė, I.Kaškelytė, R.Ambrazaitienė, Z.Morkūnienė, Z.Navickienė)
 • Matematikos ir IT metodinė grupė (J.Gelžinienė - pirmininkė, V.Montvilaitė, N.Vitkauskienė, I.Rulienė, R.Žulienė)
 • Gamtos mokslų metodinė grupė (V.Juknienė - pirmininkė, J.Skrebienė, G.Kulbienė, A.Arelienė, D.Kuosienė, D.Stančiauskienė)
 • Socialinių mokslų metodinė grupė (I.Urbonienė - pirmininkė, D.Tabokienė, R.Dargužytė, D.Bakšys, V.Rulys, A.Sučylienė, J.Astramskienė)
 • Menų – technologijų metodinė grupė (L.Dauderienė - pirmininkė, A.Draugelienė, M.Yčas, B.Beresnevičienė, D.Gronskienė, R.Murauskas)
 • Fizinio ugdymo metodinė grupė (G.Kraujelienė - pirmininkė, D.Anciukevičienė, I.Charlampijavienė, M.Masilionytė)

 

Vaiko gerovės komisija (2021–2022)
 • Vilma Rimvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė
 • Vilija Andrijauskienė, socialinė pedagogė – komisijos pirmininkės pavaduotoja
 • Nijolė Valčiukienė, vyresnioji specialioji pedagogė – narė
 • Birutė Gilienė, vyresnioji specialioji pedagogė – narė
 • Dainora Stanulionienė, mokytoja padėjėja – narė
 • Eglė Noreikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – narė
 • Reda Ambrazaitienė, gimnazijos tarybos narė, rusų kalbos mokytoja metodininkė – narė
 • Vilma Montvilaitė, matematikos mokytoja metodininkė – narė
 • Rūta Dargužytė, profesijos patarėja, Id klasės vadovė – narė.

 

Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija (2021-2023)
 • Vilma Rimvydienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė
 • Aušra Gabrėnienė - Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Rasa Širmulienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Genovaitė Kulbienė - vyresnioji chemijos mokytoja
 • Eglė Noreikienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Nijolė Vitkauskienė - matematikos mokytoja metodininkė
 • Giedrė Kraujelienė - kūno kultūros mokytoja metodininkė.