Ugdymo organizavimas

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Joomla
Kategorija:
Gimnazijos ugdymo planas


Panevėžio „Minties“ gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų Pagrindinio ugdymo programos (II dalies) ir Vidurinio ugdymo programos ugdymo planas,
redakcija 2022-09-16, įsak. Nr. V-140

 
Ugdymo plano priedai
 
Informacija iš ugdymo plano 2022-2023 m.m.

Mokslo metų pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pusmečių trukmė:

 • I pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
 • II pusmetis nuo vasario 1 d. iki mokslo metų pabaigos.
 • Mokslo metų pabaiga: I-II kl. birželio 21 d., III kl. birželio 14 d.  IV klasėms - gegužės 31 d.

Atostogos:

 • Rudens nuo spalio 31 d. iki lapkričio 4 d.
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo gruodžio 27 d. iki sausio 6 d.
 • Žiemos atostogos nuo vasario 14 d. iki vasario 17 d.
 • Pavasario (Velykų) atostogos nuo balandžio 11 d. iki balandžio 14 d.
 • Vasaros atostogos nuo birželio 21 d. iki rugpjūčio 31 d.

Pamokų laikas

 1. pamoka     8.00-8.45   (pertrauka 10 min.)
 2. pamoka     8.55-9.40   (pertrauka 10 min.)
 3. pamoka     9.50-10.35  (pertrauka 20 min.)
 4. pamoka   10.55-11.40  (pertrauka 20 min.)
 5. pamoka   12.00-12.45  (pertrauka 15 min.)
 6. pamoka   13.00-13.45  (pertrauka 10 min.)
 7. pamoka   13.55-14.40  (pertrauka 10 min.)
 8. pamoka   14.50-15.35 
   

Vertinimas:

Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą: 10 - puikiai, 9 - labai gerai, 8 - gerai, 7 - pakankamai gerai, 6 - patenkinamai, 5 - pakankamai patenkinamai, 4 - silpnai, 3 - blogai, 2 - labai blogai,  1- nieko neatsakė, neatliko užduoties.

Kitų dalykų vertinimai:

 • pasirenkamųjų dalykų žinios ir pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 • dalykų modulių mokymosi pasiekimai vertinami „įskaity­ta“ arba „neįskaity­ta“;
 • etikos, tikybos, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų mokymo(-si) pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 • specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 • kai mokinio pasiekimai nėra įvertinti: „neatestuota“.

Vertinimo metodus, kriterijus, formas mokytojai derina tarpusavyje, svarsto met­o­dikos grupėse, per pirmąsias mokslo metų pamokas aptaria su mokiniais, supažindina mokinių tė­vus per tėvų susirinkimus, atvirų durų dienas ir individualiai, kai tėvai kreipiasi.

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Pastabos individualaus ugdymo plano sudarymui:

 • Individualūs III-IV klasių mokinių ugdymo planai rengiami dviems metams, pagal patvirtintą prašymo formą.
 • Sudarant individualų ugdymo planą konsultuoja: dalyko mokytojas, klasės vadovas, pavaduotoja ugdymui, karjeros ugdymo konsultantai, socialinė pedagogė, psichologė.

Būtina mokytis šiuos dalykus:

 • Tikyba arba etika
 • Lietuvių kalba ir literatūra
 • Užsienio kalba (viena)
 • Matematika
 • Istorija arba geografija
 • Vieną dalyką iš gamtos mokslų: biologija, fizika, chemija
 • Vieną iš menų ar technologijų srities: dailė, muzika, teatras, šokis, technologijos ar kt.
 • Kūno kultūra: bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka

Dalykų kursai:

 • Bendrasis kursas B perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes.
 • Išplėstinis kursas A savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas.
 • Užsienio kalbų programa, pateikiama kursais, orientuotais į Europos sąjungos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius;
 • A1 ir A2 lygiai atitinka trečios užsienio kalbos mokėjimo lygį;
 • B1 – antros užsienio kalbos;
 • B2 – pirmos užsienio kalbos.

Dalykų ir pamokų skaičius:

 • Per dvejus metus (III-IV kl.) mokomųjų dalykų mažiausiai gali būti 8.
 • Kursų A ir B skaičius neribojamas, galima visus dalykus mokytis tik B kursu.
 • Galimas mažiausias savaitinių pamokų skaičius tiek trečioje tiek ketvirtoje klasėje - 28 pamokos.